A Demokratikus Koalíció válaszai kérdéseinkre

A DK nevében Niedermüller Péter alelnök és Arató Gergely, az Országos Tanács elnöke válaszolt korábban feltett 21 kérdésünkre.

1.       Tiszteletben kívánják-e tartani a gyermekek és szülők nemzetközi egyezményekben rögzített jogait, elismerik-e ezek primátusát a hazai jogszabályokkal szemben? Ezen belül elismerik-e a szülő, mint gyermeke(i) elsődleges nevelőjének jogát? Milyen azonnali intézkedéseket terveznek ezen jogok érvényesülése érdekében?

A Demokratikus Koalíció az oktatásban a gyermekek érdekét tartja elsődlegesnek. Az oktatási jogszabályoknak alkalmazkodniuk kell a Magyarország által elfogadott nemzetközi egyezményekhez, biztosítaniuk kell a szülők és gyermekek jogait. Az ezzel ellentétes jogszabályokat a kormányváltás után azonnal módosítani kell,ennek részleteit a további kérdésekre adott válaszok tartalmazzák. Szintén azonnali feladat a független alkotmánybíráskodás helyreállítása, annak érdekében, hogy többé ne születhessenek jogkorlátozó, nemzetközi szerződéssel ellentétes jogszabályok.

2.       Visszaállítják-e a szülő döntési jogát abban a kérdésben, hogy gyermeke mikortól és milyen formában tesz eleget tankötelezettségének?

A tankötelezettség, és ezen belül a szervezett oktatásban való kötelező részvétel fenntartása mellett vagyunk, ez a szülői jogok szükséges és arányos korlátozása a gyermekek érdekében.

Ha a kérdés az iskolai oktatás megkezdésére irányul, akkor támogatjuk annak a korábbi gyakorlatnak a helyreállítását, amikor a gyermek fejlettségét és érdekét figyelembe véve a szülők és az óvoda közösen, rugalmas határok között döntött az iskola megkezdéséről vagy az óvodai nevelés folytatásáról.

3.       Terveznek-e intézkedéseket a valóban ingyenes oktatás bevezetése érdekében? Ha nem, tervezik-e a tankönyvellátás rendjének újraliberalizálását?

Az közoktatás és az első szakma megszerzésének ingyenessége mellett a további kiadások (étkezés, tankönyv, felszerelés) támogatását szociális rászorultság alapján tartjuk lehetségesnek. A tankönyvek esetében (is) bebizonyosodott, hogy az állami rendszer rosszabb minőségű szolgáltatást nyújt magasabb költségén, az unifromizálást pedig pedagógialag tartjuk károsnak. Ezért a tankönyvkiadás és terjesztés versengő rendszerének és a tankönyvválasztas szabadság visszaállítását támogatjuk.

4.       Tervezik-e az iskolai autonómia haladéktalan visszaállítását, az intézményvezetők munkáltatói jogainak, szakmai vezetői funkciójának, az intézmények önálló gazdálkodásának visszaállítását?

Szükségesnek tarjuk az intézményi autonómia, a nevelőtestületek, szülői és diákközösségek, valamint az intézményvezetők jogköreinek haladéktalan helyreállítását.

5.       Tervezik-e a 18 éves korig tartó tankötelezettség azonnali visszaállítását? Ha igen, milyen intézkedésekkel kívánják az iskolarendszerből már kikerült 16 és 18 év közöttiek számukra is hasznos módon történő bevonását?

Szükségesnek tartjuk a 18 éves korig tartó tankötelezettség helyreállítását. A tankötelezettség leszállítása, vagy más okok miatt korai iskolaelhagyóvá vált fiatalok számára az alapképességek pótlását, és a szakképzettség, illetve érettségi megszerzését lehetővé tevő ingyenes képzési programokat indítunk, és átfogó a lemorzsólódás csökkentő koncepciót dolgozunk ki.

6.       Tervezik-e, hogy valamennyi olyan intézményre – az alternatív iskolákra és egyházi intézményekre -, amelyben a tankötelezettség teljesíthető, bizonyos közös szabályokat vezetnek be? Ha igen, milyen területeken? Szerepel-e ezek között a tanköteles diákok után fizetett azonos összegű állami támogatás?

Minden iskolának tiszteletben kell tartania  a (nem túlszabályozó) Nemzeti Alaptantervet, a stabil működését garantáló és a nyilvánosságra vonatkozó szabályokat, a szülők, diákok és dolgozók jogait. Azokat a nem állami-önkormányzati fenntartású intézményeket kívánjuk szektorsemlegesen finanszírozni, amelyek közfeladatatot látnak el, és amelyek átlátható és diszkrimináció mentes módon veszik fel a diákokat.

7.       Milyen azonnali intézkedéseket terveznek a gyermeki és szülői jogok visszaállítása érdekében azokon a településeken, ahol ésszerű keretek között jelenleg csak egyházi fenntartású intézményben teljesíthető a tankötelezettség? Tervezik-e a nem-felekezeti (non-denominational) egyházi iskolák kötelezővé tételét vagy ösztönzését?

Elfogadhatatlan, hogy egy család számára ne legyen elérhető a világnézetileg semleges oktatás, ezért ösztönözni kívánjuk az elmúlt években kizárólag anyagi okokból egyházi kézbe adott iskolák visszaadását, ahol ez nem lehetséges új intézményeket kell létrehozni. Semmilyen egyházi intézménytípust nem kívánunk ösztönözni, vagy pláne kötelezővé tenni.

8.       Tervezik-e a KLIK és a tankerületek azonnali megszüntetését? Ha nem, milyen szerepet szánnak nekik 2014 nyarától?

A KLIK és tankerületek megszüntetését és az oktatás önkormányzati (kistérségi) irányítás alá helyezését tartjuk szükségesnek olyan gyorsan, amilyen gyorsan ez az oktatási intézmények kiszámítható működésének biztosítása mellett lehetséges.

9.       Tervezik-e, hogy 2014. szeptember 1-től valamennyi évfolyamon visszaállítják az intézmények – jelenleg is az évfolyamok 3/4 részén használt – helyi tanterveit és ezzel egy időben tervezik-e a diákok kötelező óraszámának csökkentését? Nem azonnali intézkedésként terveznek-e ösztönzőket, szakmai segítséget ahhoz, hogy az iskolai tanterveket felülvizsgálják az európai trendek követése, az akadémikus tartalom drasztikus csökkentése és a kompetencia-fejlesztésre fordítható többletidő biztosítása érdekében?

Azonnal vissza kívánjuk állítani az intézmények döntési jogkörét a helyi tantervek esetében, az ezzel ellentétes törvényi és NAT szabályozás, és a kötelező kerettantervek megszüntetését tervezzük. Hosszabb távon a kompetenciaalpú NAT kidolgozást és a helyi tantervi fejleszések támogasát tervezzük.

10.   Tervezik-e a heti 5 kötelező testnevelés óra eltörlését, a testnevelés órák számának a helyi adottságokhoz igazodó, intézményi szintű meghatározhatóságát?

A testnevelését órák számát a helyi intézmények pedagógiai programjának kell szabályoznia. Támogatjuk a tanórán kívüli iskolai sport és testmozgás lehetőségének biztosítását minden diák számára.

11.   Tervezik-e az órarendi hit- és erkölcstan oktatásának eltörlését? Tervezik-e, hogy ez az intézkedés – az európai trendeknek megfelelően, a gyermekek jogait betartva – minden olyan intézményre vonatkozzon, amelyben a tankötelezettség teljesíthető?

A törvényben előírt, órarendi hit- illetve erköcstan megszüntetését tarjuk szükségesnek. Az egyházi intézmények hitoktatási gyakorlatát nem kívánjuk korlátozni.

12.   Tervezik-e a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás eltörlését? Ugyanakkor terveznek-e intézkedéseket a szükséges tárgyi, anyagi és személyi feltételek biztosítása érdekében, hogy minden 3 éven felüli gyermek, akinek a szülője így dönt, óvodába járhasson? Terveznek-e ösztönző rendszert annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek minél előbb óvodába kerüljenek?

A válaszunk mindhárom kérdésre igen. A lehetőségek biztosítását és ösztönzést, és nem a feltételek hiányában betarthatatlan törvényi szabályozást tarjuk a megfelelő útnak.

13.   Tervezik-e a 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátáshoz való hozzáférésének javítását? Ha igen, milyen eszközökkel?

A bölcsödékre és családi napközikre vontatkozó szabályok ésszerűsítésével, és szektorsemleges állami támogatás növelésével szeretnénk elérni, hogy a magánszféra és civil szervezetek is nagyobb részt vállalhassanak a kisgyermekkori ellátás szervezésében.

14.   Tervezik-e az általános iskolások kötelező délutáni bent tartózkodásának azonnali eltörlését? Tervezik-e, hogy biztosítják az iskoláknak a feltételeket ahhoz, hogy a szülők igényeinek megfelelő formában és időkeretben az értelmes délutáni elfoglaltságot, valamint reggeli ügyeletet szervezhessenek?

Igen. Álláspontunk szerint a tanórán kívüli fakultatív kínálat bővítésével lehetőséget teremteni a diákok számára az iskolában eltöltött haszon idő növelésére.

15.   Tervezik-e a nulladik órák betiltását? Tervezik-e az európai trendeknek megfelelően a későbbi, 9 órai iskolakezdés ösztönzését?

A munkarend meghatározását intézményi hatáskörnek tartjuk, amit a szülőknek, a diákoknak és a tantestületnek közösen kell kialakítania.

16.   Tervezik-e az iskolarendőr intézményének azonnali megszüntetését? Terveznek-e feltételeket biztosítani ahhoz, hogy az iskolák felvilágosító, drogprevenciós, bűnmegelőzési tevékenységükhöz igény esetén rendőrségi szakemberek segítségét vehessék igénybe?

Igen. A jelenlegi iskolarendőri rendszert feleslegesnek és jogkorlátozónak tartjuk. A korábbi modellnek megfelelően a megelőzésben, az intézmény kezdeményézésére részt vevő szakemberek jelenlétét tartjuk csak elfogadhatónak.

17.   Tervezik-e, hogy azonnali hatállyal megváltoztatják azokat a jogi kereteket, amelyek ma a rendőrség számára lehetővé teszik akár kiskorúak utcai igazoltatását, a velük összefüggő intézkedések pedagógus vagy szociális szakember nélkül történő foganatosítását a szülő távollétében?

Igen. A jelenlegi szabályozás sérti a kiskorúak és a szülők jogait, emellett pedagógialag is káros.

18.   Tervezik-e a pedagógusok munkaterheinek azonnali csökkentését, a túlmunka, az önképzés, a külön feladatok díjazását, illetve az ehhez szükséges szabad időkeret biztosítását? Tervezik-e speciális munkakörökben foglalkoztatottak, így a könyvtárosok, fejlesztő pedagógusok, szabadidő szervezők, iskolapszichológusok, pedagógiai asszisztensek helyzetének és bérének haladéktalan rendezését, annak biztosítását, hogy szolgáltatásaikhoz minden azt igénylő, illetve rászoruló diák hozzáférhessen?

A pedagógus munka értelmetlen túlszabályozását azonnal meg kívánjuk szüntetni. Az oktatásban dolgozó speciális szakemberek számának emelését helyzetük rendezését, szükségesnek tartjuk.

19.   Tervezik-e a bölcsődei dolgozók anyagi és erkölcsi helyzetének azonnali rendezését?

A bölcsödei dolgozók erkölcsi helyzetét megnyugtatónak látjuk, jobb anyagi és erkölcsi megbecsülésüket szükségesnek tartjuk.

20.   Tervezik-e a szakmunkásképzés újra bevezetett formájának azonnali megszüntetését? Tervezik-e, a szakképzés átalakítását? Ha igen, át kívánják-e helyezni a hangsúlyt a szakma elsajátításáról az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésre, és ezt milyen eszközökkel szándékoznak megvalósítani?

A négyéves szakiskola helyreállítását tartjuk szükségesnek. A szakmai képzést és az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést nem tartjuk egymással összeegyeztethetetlennek. Fontosnak tartjuk a szakiskola hátránykompenzáló funkcióját is, azt, hogy megfelelő szakmai és egyéb eszközök álljanak rendelkezésre a szociális hátrányok és korábbi tanulási kudarcok következményeinek kezelésére is. Lehetőséget kívánunk teremteni a szakiskolát végzett diákok számára az érettségi megszerzésére, illetve a  felnőttképzésben való továbbtanulásra is.

21.   Tervezik-e az iskolai szervezeti és működési szabályzatok és házirendek felülvizsgálatát a jogsértő szabályozások felszámolása érdekben? Ha igen, milyen határidővel?

Az iskolai szervezeti működési szabályzatok meghatározását az intézmény, tehát a szülők, diákok és a tantestület hatásköre. Támogatjuk az ilyen típusú döntések szervezett formában lehetővé tevő iskolatanácsi rendszer kialakítását. Nem kívánjuk államilag meghatározni az intézményi szabályzatokat. Az intézményi szabályzatok jogszerűségének vizsgálatára az sérelmet szenvedő jelzése alapján kell lehetőséget adni.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s