A magántanulói jogviszony – a polgári engedetlenség egy lehetséges formája

homeschoolingA szülő elsődleges oktatói-nevelői jogainak törvényi korlátozása, a megemelkedett és a gyermekek számára életkori sajátosságaik miatt kifejezetten káros iskolai óraterhelés, valamint a sajátosan összeállított tananyag hatásainak részbeni kivédésére a szülő legális lehetősége, hogy kérje, gyermeke magántanulóként tegyen eleget tankötelezettségének. Ugyanakkor fontos változás 2015. január 1-től, hogy mostantól a gyermekvédelem és a gyámügy is hivatalból értesül a szülő döntéséről. (Ugyanakkor a Ptk. 2013-as változása óta gyámhivatali engedély, bejelentés nélkül lehet a gyereket külföldre vinni.) Ez hangsúlyozottan nem jelenti azt, hogy a gyereket kiemeljük a számára kedves közösségből, továbbá azt sem jelenti, hogy feltétlenül magántanárokat kellene fogadni mellé. Az alábbiakban idézzük a vonatkozó jogszabályi helyeket is.

A szabályozás lényege azok esetében, akik ezt a megoldást választják most gyermekük egészsége, megfelelő fejlődése érdekében, hogy

– a szülő kérelmére az igazgató nem tagadhatja meg a kérelmet, ha azonban úgy látja, ez hátrányos a gyereknek, értesíti a hatóságokat,

– a diák fel van mentve az órák látogatása alól, tehát nem kell igazolni a késéseket, hiányzásokat, nem kell délután bent maradni, lyukas órában vagy folyosói tornaóra helyett meg lehet csinálni a leckét, ki lehet menni ebédelni, semmi nem történik, ha a gyerek nem bír felkelni heti 3-4 nulladik órára, ha néhány napra elutaznánk vele, nem kell csak igazolásért sorban ülni az orvosnál,

– az igazgató engedélyezheti, pontosabban nem tilthatja meg az órák látogatását – ezt érdemes a kérelemben eleve beleírni -, sőt napközibe, tanulószobába is lehet kérni a felvételt,

– a tudásról való számonkérés módját is az igazgató határozza meg, érdemes tehát kérni, hogy azokból a tárgyakból, amelyekből a diák az értékeléshez elegendő jegyet szerzett, az évközi, órai osztályzatok alapján osztályozzák félévkor és tanév végén, csak azokból a tárgyakból kötelezzék vizsgára, amelyekből nem volt elég jegye. Ebben a legtöbb iskolának van gyakorlata, mivel a sportoló, színészként, modellként, stb. sokat hiányzó gyerekek esetében így járnak el. Általában végig kell járni a tanárokat, akik előre megmondják, hány osztályzat, vagy mely témazárók megírása a feltétel. Az elmúlt 3 év gyakorlata alapján a nem kifejezetten rosszindulatú, ártani akaró igazgatók ezt, ahogy az iskolába való bejárást is, engedélyezték. Ha egy gyermeket vizsgára köteleznek, azon a szülő részt vehet. Ez azon tárgyak esetében (pl. erkölcstan, testnevelés) lehet fontos, amelynél a szülő meg kíván bizonyosodni a megfelelő bánásmódról, az emberi jogok tiszteletben tartásáról.

Ha a gyermek egészségi állapota vagy egyéb, sajátos igénye miatt lesz magántanuló, annak a felkészülésben az iskola köteles segíteni.

A diák igazolást kap az iskolától a magántanulói jogviszony tényéről, így rendőri igazoltatásnál azt kell felmutatnia.

Köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény)

45.§ (5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.

(6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét.

46.§ (6) A tanuló joga különösen, hogy

l) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését

55. § (2) A magántanulót – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni.

(3) Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról

Végrehajtási rendelet (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)

75. § (1) Ha a tanuló – a szülő kérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget tenni, és az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon belül köteles megküldeni véleményét.

(2) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt a magántanuló kötelességeiről és jogairól. A magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra.

(3) Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról

a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,

b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi hálózat keretében

kell gondoskodni.

(4) Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s