A SZEMA válaszai a kérdéseinkre

Korábban feltett kérdéseinkre a SZEMA válaszolt másodikként. Alább olvashatóak a válaszok.

Válaszok

1. A SZEMA álláspontja szerint egy új parlamentnek haladéktalanul el kell fogadnia az új közoktatásról szóló törvényt. E törvény egyik legfontosabb alapelve a gyermek jogairól szóló egyezmény alapján a gyermek mindenekfelett álló érdekének az elismerése. Nem lehet vitás az sem, hogy a gyermek nevelésének meghatározásában a szülői jogoknak kell érvényesülnie. Az is világos, hogy az Európai Unió joganyaga elsőbbséget élvez a hazai joggal szemben.

2. A szülői jogok érvényesítésénél két időpont a lényeges: az óvodába történő beíratás és a tankötelezettség megkezdése. Az óvodába járatás kötelezettségénél az öt éves életkor visszaállítása indokolt. Lehetőséget kell biztosítani azonban arra, hogy a gyermek érdekeinek figyelembe vételével felmentést kapjon a szülő a kötelező óvodába járás alól. A gyermek érdekében indokolt lehet, hogy öt éves koránál korábban kapcsolódjon be az óvodai nevelésbe, ilyenkor a nevelési tanácsadónak vagy a szakértői bizottságnak kell erre javaslatot tenni. A gyermekvédelem körében is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a szülőt kötelezzék gyermekének az óvodában történő beíratására már öt éves kor előtt. Egyébként a szülőt a gyermekvédelem keretében nyújtott támogatással kell ösztönözni arra, hogy ha az indokolt, például mert halmozottan hátrányos helyzetű gyermekről van szó, minél korábban beírassa gyermekét az óvodába.

3. A valóban ingyenes oktatás így értelmezhetetlen. Az oktatás ingyenessége nem terjeszkedhet túl az óvoda, iskola és kollégium által nyújtott pedagógiai szolgáltatásokon, beleértve a szakszolgálat ingyenességét is. Erre garanciát kell adni az óvoda, az általános iskola és a középiskola elvégzéséig, életkortól függetlenül. Szakképzés terén az első szakma megszerzésének ingyenességét kell biztosítani, meghatározott életkoron, például huszonhárom-huszonöt éves korig. A második és további szakképesítés ingyenes megszerzése már nem a közoktatás, hanem a felnőttképzés területére tartozik. Vissza kell állítani a tankönyvpiacot, és a tankönyvhöz való ingyenes hozzájutást rászorultsági alapon kell biztosítani. Hasonló módon biztosítani kell az ingyenes étkezés lehetőségét a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve tanulók részére.

4. Helyre kell állítani a közoktatás intézményének jogosítványait. Szét kell választani az intézményt és a fenntartót, vissza kell adni az intézmény teljes jogi személyiségét, amely azt jelenti, hogy saját költségvetése van, munkáltatói jogokat gyakorolhat, és a szakmai döntésekben, valamint szervezési kérdésekben jogosítványokkal rendelkezik az intézményvezető, illetve a nevelőtestület. Az intézmények önálló gazdálkodása bonyolultabb kérdés. Az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseit nem lehet felülírni, tehát továbbra is lesznek a fenntartó döntésétől függően önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó intézmények. A bérgazdálkodás joga azonban minden esetben intézményi jogosítvány.

5. A tizennyolc éves korig tartó tankötelezettség visszaállítása elengedhetetlen. Az elmúlt évek intézkedései alapján a rendszerből „kihullott” tanulók részére lehetővé kell tenni, hogy újra visszatérjenek az iskolarendszerbe. Kötelezővé ezt nem lehet tenni, mert a visszamenőleges szabályozás tilalmát nem lehetséges jogállami keretek között átlépni. A családi pótlék rendszere nyújthat ösztönzést a szülőknek ahhoz, hogy gyermeküket visszavigyék az iskolába.

6. Az iskolákra azonos szabályok vonatkoznak, szűk kivételtől eltekintve, függetlenül attól, hogy milyen fenntartásban működnek. A közoktatásról szóló törvény közös szabályokat fogad el, amelytől csak a törvényben meghatározott esetben lehet eltérni. A finanszírozásnál szükség van egy alapnormatívára, amelyet minden intézményfenntartó megkap. Az egyházi és magánintézmények megállapodás alapján kapcsolódhatnak be az állami, önkormányzati feladatellátásba. Ekkor ingyenesen kell biztosítani a szolgáltatásaikat. Ebben az esetben a megállapodás alapján kiegészítő hozzájárulásra válnak jogosulttá. Azok az intézmények, amelyek nem kötnek ilyen megállapodást, a szülőktől megállapodás alapján térítési díjat, tandíjat kérhetnek.

7. Abban az esetben, ha a településen nincs „semleges” iskola, arra kell kötelezni az önkormányzatot, hogy oldja meg azoknak a szülőknek és gyermekeiknek az igényét, akik nem kívánnak bekapcsolódni az egyházi óvodai nevelésbe, iskolai oktatásba. Ebben az esetben az önkormányzatnak a gyermek szállításával, az utaztatási költségek megtérítésével kell segítenie a szülőknek. Elképzelhető az is, hogy amennyiben az iskolát a jelenlegi ciklus alapján adták az egyháznak, helyi népszavazás útján döntsenek arról, hogy visszakéri-e az önkormányzat az óvodát, az iskolát vagy sem.

8. A KLIK és a tankerületek megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha megoldódik az önkormányzati intézmény átvétel. Ezért fokozatos megszüntetésre van szükség. Az iskolákat azonban haladéktalanul ki kell emelni a KLIK szervezetéből, és vissza kell adni szervezeti önállóságukat. A KLIK jogosítványai nem lehetnek többek, mint más intézményfenntartók jogosultságai.

9. Ha az új közoktatási törvényt a parlament elfogadja, abban az esetben az iskolák új időkeretet kapnak feladataik megszervezéséhez, amely visszaállítja a korábbi felosztást, kötelező és nem kötelező, vagyis választható tanórákra, valamint tanórán kívüli foglalkozásokra. A „régi” nemzeti alaptanterv fejlesztéscentrikus, és nem tananyagcentrikus. Ebből következően a kötelező tanórai foglalkozások száma csökkenni fog, például az első és második évfolyamon heti huszonöt óráról heti húsz órára.

10. A közoktatásról szóló törvény mindennapos testedzésről fog rendelkezni, amelynek lényege, hogy nem tanórákban, hanem a tanulók igényei szerint szervezett sportmozgásban kell gondolkozni. Értelemszerűen a heti kettő-három testnevelési órát biztosítani kell, lehet, azonban az iskolai sportkörök tudnak feltételeket teremteni ahhoz, hogy a tanulók választásuk szerint minden nap mozogjanak. Ebbe beletartozik a túra, a kerékpár és bármilyen más sportág.

11. Az iskolában nincs helye külön hit- és erkölcstannak. Az erkölcsi ismereteket a korábbi nemzeti alaptanterv szerint valamennyi pedagógusnak a saját tantárgyához kapcsolva kell átadnia a tanulók részére. A fakultatív hit- és vallásoktatást értelemszerűen az egyházi jogi személyek megszervezhetik szülői igény szerint.

12. Az óvodáztatásról már korábban volt szó. Három éves korától csak akkor kell, hogy a gyermek óvodába járjon, ha erre fejlődése érdekében szükség van. Ilyen lehet például, amikor a gyengénlátó vagy nagyothalló gyermek jár három éves korától óvodába azért, hogy elsajátítsa azokat az ismereteket, amelyekkel be tud kapcsolódni az iskolai nevelésbe és oktatásba. Az óvodáztatási támogatásnak szerepe van abban, hogy például a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket szüleik öt éves koruk előtt beírassák az óvodába.

13. A bölcsődei ellátás igénybevételéhez bölcsődei hálózat fejlesztésére van szükség, amelyhez európai uniós forrásokat kell hozzárendelni.

14. A közoktatásról szóló törvény visszaállítja a napközi és a tanulószoba rendszerét, amelynek lényege, hogy az iskolának gondoskodnia kell a szolgáltatásokról azok számára, akiknek a szülei ezt igénylik.

15. Az iskolakezdés ideje a korábbi gyakorlat szerint reggel nyolc órára esne. A nyolc óra előtti tanítás tilalma jogszabályba kerül.

16. A rendőröknek nincs helye a tanítási órákon. Természetesen nagyon fontos, hogy az intézmények biztonságára ügyeljenek a rendészeti szervek, azonban az intézmények falain kívül. A kábítószerrel kapcsolatos felvilágosító munka a pedagógusok feladata, amelyhez programokat kell készíteniük az iskolaorvosi hálózat tanácsaira támaszkodva.

17. Haladéktalanul meg kell szüntetni azokat a szabályokat, amelyek a „közveszélyes iskolakerülésre” vonatkoznak. Az iskolába járás nem tekinthető rendészeti feladatnak. Az iskolák a gyermekvédelem rendszerére, a családvédelemre támaszkodva kell, hogy megoldják az iskolákból való igazolatlan mulasztás kérdéseit.

18. A pedagógusok foglalkoztatását újra kell gondolni, annak figyelembe vételéve azonban, hogy a pedagógus-életpálya és az ahhoz kapcsolódó juttatások rendszere nem vonható vissza. További béremelések beígérésére azonban kellő felelősség mellett nyilatkozni nem lehet. A közszférát nem lehet megosztani, nem szabad megosztani, így egy felelős kormánynak azt kell megvizsgálnia, miképpen lehet javítani a közszférában foglalkoztatottak helyzetét. Nyilvánvaló, e hálózat fejlesztési nélkülözhetetlen, tehát annak garantálása, hogy a nevelési tanácsadáshoz, gyógytestneveléshez, logopédiai ellátáshoz minden gyermek és minden tanuló ingyen hozzáférhessen, függetlenül attól, hogy milyen fenntartású intézményben jár, gondoskodni kell.

19. A bölcsődében foglalkoztatottak anyagi helyzetének juttatása kapcsolódik az előző kérdéshez. Az egész közszféra juttatási rendszerének felülvizsgálata indokolt a rendelkezésre álló források ismeretében.

20. Az iskolarendszer újragondolásánál a szakképzés helyzetét is újra kell gondolni. Vissza kell állítani a szakközépiskolai érettségi egyenértékűségét a gimnáziumi érettségivel, a szakiskolákban pedig garantálni kell, hogy a közismereti tantárgyak ismeretanyaga is átadásra kerüljön. Ebből adódóan olyan arányokat kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a szakmai vizsga letétele után a tanuló bekapcsolódjon az érettségire történő felkészülésben.

21. Az új oktatási törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján az iskolai dokumentumok felülvizsgálata szükségessé válik. Ehhez azonban ésszerű határidőket kell biztosítani az iskolák és a fenntartók részére, annak érdekében, hogy végre az oktatásra, és nem a saját szervezetük kialakítására fordítsák a pedagógusok a munkaidő jelentős részét.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s