Az LMP válaszai kérdéseinkre

A pártok sorában harmadikként a Lehet más a poltika (LMP) szakpolitikusától, Osztolykán Ágnestől kaptunk válaszokat.

1.       Tiszteletben kívánják-e tartani a gyermekek és szülők nemzetközi egyezményekben rögzített jogait, elismerik-e ezek primátusát a hazai jogszabályokkal szemben? Ezen belül elismerik-e a szülő, mint gyermeke(i) elsődleges nevelőjének jogát? Milyen azonnali intézkedéseket terveznek ezen jogok érvényesülése érdekében? Tervezik-e a köznevelés azonnali eltörlését és a közoktatás visszaállítását?

Igen. A szülők elsődleges nevelési jogát természetesen elismerjük, de akkor jó egy oktatási rendszer, ha a szülő és az iskola együttműködik a gyermek nevelésében. Azonnali intézkedésnek szükség lenne a szülők iskolai életbe való beleszólásának erősítésére. Ebből a szempontból fájó számunkra, hogy a helyi közösségek iskolarendszerbe való beleszólása is eltűnt az „államosítás” következtében.

2.       Visszaállítják-e a szülő döntési jogát abban a kérdésben, hogy gyermeke mikortól és milyen formában tesz eleget tankötelezettségének?

A tankötelezettségi korhatár visszaállítását szorgalmazzuk, népszavazást is indítottunk ennek érdekében. A tankötelezettség teljesítését a szülő nem mérlegelheti, annak eleget kell tennie gyermeke iskoláztatása révén.

3.       Terveznek-e intézkedéseket a valóban ingyenes oktatás bevezetése érdekében? Ha nem, tervezik-e a tankönyvellátás rendjének újraliberalizálását?

Tartós tankönyvek esetében tervezzük az ingyenességet, ami mindenkinek járna. A tankönyvellátás kapcsán mi a nem piaci szempontokat erősítenénk elsősorban. A tankönyvellátás régi rendszeréhez sem térnénk vissza. Az LMP azt szeretné, ha a pedagógus megválaszthatná, hogy milyen könyvből és milyen módszerekkel szeretne tanítani. Ami nekünk nagyon fontos, hogy meg kell tartani azokat a kis tankönyvkiadókat, amelyek elsősorban a természettudományos tankönyvek kiadásában élen járnak és innovatív módszereket követnek.

4.       Tervezik-e az iskolai autonómia haladéktalan visszaállítását, az intézményvezetők munkáltatói jogainak, szakmai vezetői funkciójának, az intézmények önálló gazdálkodásának visszaállítását?

IGEN, ez számunkra is nagyon fontos lenne.

5.       Tervezik-e a 18 éves korig tartó tankötelezettség azonnali visszaállítását? Ha igen, milyen intézkedésekkel kívánják az iskolarendszerből már kikerült 16 és 18 év közöttiek számukra is hasznos módon történő bevonását?

Tankötelezettség visszaállítását egyértelműen támogatjuk, a Fidesz-KDNP kormány legnagyobb bűne közé lecsökkentése. Az iskolarendszerből kikerülő fiatalokat a Dropoutschool-programok mintájára vezetnénk vissza, illetve itt különösen fontos szerepet szánnánk azoknak az alapítványi iskoláknak, akik hátrányos helyzetű, iskolarendszerből korán kikerülő gyerekek felzárkóztatásával foglalkoznak.

6.       Tervezik-e, hogy valamennyi olyan intézményre – az alternatív iskolákra és egyházi intézményekre -, amelyben a tankötelezettség teljesíthető, bizonyos közös szabályokat vezetnek be? Ha igen, milyen területeken? Szerepel-e ezek között a tanköteles diákok után fizetett azonos összegű állami támogatás?

Igen, de ez most is így van több területen. A forráselosztás kapcsán az LMP a szektorsemleges finanszírozásban hisz.

7.       Milyen azonnali intézkedéseket terveznek a gyermeki és szülői jogok visszaállítása érdekében azokon a településeken, ahol ésszerű keretek között jelenleg csak egyházi fenntartású intézményben teljesíthető a tankötelezettség? Tervezik-e a nem-felekezeti (non-denominational) egyházi iskolák kötelezővé tételét vagy ösztönzését?

Ahol csak egyházi fenntartású iskola működik, ott a kistérségi együttműködést erősítenénk. Amennyiben vannak olyan gyerekek, akik a település egyházi iskolájába nem akarnak járni, akkor a kistérségnek kellene biztosítani az állami oktatást számukra.

8.       Tervezik-e a KLIK és a tankerületek azonnali megszüntetését? Ha nem, milyen szerepet szánnak nekik 2014 nyarától?

Nem, azonnali megszüntetését nem tervezzük, hiszen nem lehet rendszerszintű változtatásokat hirtelen bevezetni. A KLIK szerepét elsősorban a bérek központi meghatározásában látjuk. A fenntartást viszont kistérségi szintre helyeznénk, nem a KLIK rendszerében belül oldanánk meg.

9.       Tervezik-e, hogy 2014. szeptember 1-től valamennyi évfolyamon visszaállítják az intézmények – jelenleg is az évfolyamok ¾ részén használt – helyi tanterveit és ezzel egy időben tervezik-e a diákok kötelező óraszámának csökkentését? Nem azonnali intézkedésként terveznek-e ösztönzőket, szakmai segítséget ahhoz, hogy az iskolai tanterveket felülvizsgálják az európai trendek követése, az akadémikus tartalom drasztikus csökkentése és a kompetencia-fejlesztésre fordítható többletidő biztosítása érdekében?

Igen, de helyi tantervek most is vannak, ugyanakkor a beszűkült mozgásterüket ki szeretnénk szélesíteni. Az LMP hosszú távon az egész napos iskola bevezetését szorgalmazná, ahol a gyerekek rugalmas órarendet és sok-sok egyéni fejlesztést kapnának.

Nem az iskolai tanterveket, hanem a Nemzeti alaptantervet kell felülvizsgálni: a kompetenciafejlesztésre fókuszálnánk, nem pedig a lexikális tudás bővítésére.

10.   Tervezik-e a heti 5 kötelező testnevelés óra eltörlését, a testnevelés órák számának a helyi adottságokhoz igazodó, intézményi szintű meghatározhatóságát?

Ahol rendelkezésre állnak a feltételek, ott megtartanánk a heti 5 kötelező testnevelés órát, de ahol nincsenek meg a feltételei ennek, ott nem tennénk kötelezővé.

11.   Tervezik-e az órarendi hit- és erkölcstan oktatásának eltörlését? Tervezik-e, hogy ez az intézkedés – az európai trendeknek megfelelően, a gyermekek jogait betartva – minden olyan intézményre vonatkozzon, amelyben a tankötelezettség teljesíthető?

Az LMP felvette a kapcsolatot a nagyobb egyházakkal, és kiderült, hogy ők sem tartják szerencsésnek a hit- és erkölcstan kötelező órarendbe iktatását, mert erre sem a feltételek nem adottak, sem komoly igényt nem tapasztaltak rá, hiszen akit eddig vallási nevelésben akartak részesíteni, az iskolaidőn kívül eddig is megtalálta rá a megoldást.

12.   Tervezik-e a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás eltörlését? Ugyanakkor terveznek-e intézkedéseket a szükséges tárgyi, anyagi és személyi feltételek biztosítása érdekében, hogy minden 3 éven felüli gyermek, akinek a szülője így dönt, óvodába járhasson? Terveznek-e ösztönző rendszert annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek minél előbb óvodába kerüljenek?

A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás eltörlését nem tervezzük. Ezt nagyon fontosnak gondoljuk, elsősorban a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek fejlesztése szempontjából. Az óvodai infrastruktúra fejlesztését több szempontból is támogatjuk, és nem csak kifejezetten EU-s forrásokból, hanem erre forrást kell találni a nemzeti büdzséből is.

Több olyan kezdeményezést is erősítenénk, akár intézményesítenénk is, mint pl. a Biztos Kezdet Gyermekházak rendszere.

13.   Tervezik-e a 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátáshoz való hozzáférésének javítását? Ha igen, milyen eszközökkel?

Az LMP mind a bölcsődei, mind pedig a családi napközi rendszerét erősítené. Emelnénk a kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények normatíváját, a normatíva számítását igazságossá tennénk, és mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket megbecsülnénk, javítanánk.

14.   Tervezik-e az általános iskolások kötelező délutáni bent tartózkodásának azonnali eltörlését? Tervezik-e, hogy biztosítják az iskoláknak a feltételeket ahhoz, hogy a szülők igényeinek megfelelő formában és időkeretben az értelmes délutáni elfoglaltságot, valamint reggeli ügyeletet szervezhessenek?

Az LMP az egész napos nevelés mellett van (pl. angliai mintára), a mostani „kötelező napközit” nem támogatjuk. A kérdés második felére a válaszunk igen, ez összefügg az egész napos iskola bevezetésével is.

15.   Tervezik-e a nulladik órák betiltását? Tervezik-e az európai trendeknek megfelelően a későbbi, 9 órai iskolakezdés ösztönzését?

A nulladik óra betiltását támogatjuk, és a 9 órás órakezdést is támogatjuk.

16.   Tervezik-e az iskolarendőr intézményének azonnali megszüntetését? Terveznek-e feltételeket biztosítani ahhoz, hogy az iskolák felvilágosító, drogprevenciós, bűnmegelőzési tevékenységükhöz igény esetén rendőrségi szakemberek segítségét vehessék igénybe?

Igen, megszüntetnénk az iskolarendőr intézményét. A kérdés második felére a válaszunk szintén igen, erre ismerünk civilkezdeményezéseket és jó gyakorlatokat, amiket szintén intézményesíteni lehetne.

17.   Tervezik-e, hogy azonnali hatállyal megváltoztatják azokat a jogi kereteket, amelyek ma a rendőrség számára lehetővé teszik akár kiskorúak utcai igazoltatását, a velük összefüggő intézkedések pedagógus vagy szociális szakember nélkül történő foganatosítását a szülő távollétében?

Igen, ezekek a jogi kereteket azonnal eltörölnénk, korábban is tiltakoztunk ellenük.

18.   Tervezik-e a pedagógusok munkaterheinek azonnali csökkentését, a túlmunka, az önképzés, a külön feladatok díjazását, illetve az ehhez szükséges szabad időkeret biztosítását? Tervezik-e speciális munkakörökben foglalkoztatottak, így a könyvtárosok, fejlesztő pedagógusok, szabadidő szervezők, iskolapszichológusok, pedagógiai asszisztensek helyzetének és bérének haladéktalan rendezését, annak biztosítását, hogy szolgáltatásaikhoz minden azt igénylő, illetve rászoruló diák hozzáférhessen?

Mindegyik kérdésre igen a válaszunk. Azt is gondoljuk, hogy a tanári munka presztízsét vissza kell állítani, de a tanárok munkáját közvetlenül segítő munkakörökben dolgozókat is a jelenleginél lényegesen jobban meg kell becsülni.

19.   Tervezik-e a bölcsődei dolgozók anyagi és erkölcsi helyzetének azonnali rendezését?

Igen, a szociális, így a bölcsődei területen dolgozók bérének emelését az LMP támogatja, több felszólalásunk és kezdeményezésünk is volt ezzel kapcsolatban.

20.   Tervezik-e a szakmunkásképzés újra bevezetett formájának azonnali megszüntetését? Tervezik-e, a szakképzés átalakítását? Ha igen, át kívánják-e helyezni a hangsúlyt a szakma elsajátításáról az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésre, és ezt milyen eszközökkel szándékoznak megvalósítani?

A szakképzés rendszerének számos elemét megváltoztatnánk. 3 évről 4 évre állítanánk vissza a képzés hosszát, a közismereti tárgyak képzését mi nem csökkentenénk le. A nyelvtanulásnak a mostaninál sokkal nagyobb szerepet adnánk. A szakképzést rendszerét képessé kell tenni rá, hogy a tanulók számára mind a felsőfokú szakképzésbe, a felnőttképzésekbe és a felsőoktatásba is ugródeszkát jelentsen. Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés kiemelten fontos célunk.

21.   Tervezik-e az iskolai szervezeti és működési szabályzatok és házirendek felülvizsgálatát a jogsértő szabályozások felszámolása érdekben? Ha igen, milyen határidővel?

Az intézményrendszer megváltoztatás előtt ez az önkormányzatok feladata volt, most a KLIK feladata lenne. Ez a mindenkori fenntartó feladata kell, hogy legyen, függetlenül attól, hogy a fenntartói rendszerről mit gondolunk. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s