Iskolai szülői szervezet működési szabályzata – minta

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a szülői szervezetektől, szülői munkaközösségektől szinte minden jogot elvett, ám lehetővé teszi létezésüket. A tanév kezdete előtti utolsó napokban elfogadott törvénymódosítás kötelezővé teszi az intézményi tanács létrehozását legalább a tantestület, a helyi önkormányzat és szülők részvételével, amely érdekképviseleti fórum, a szülői jogok érvényesítésének egyik fóruma is lehet. Bár a törvényben igen korlátozottan kaptak helyet a szülői jogok, azokat magasabb szintű jogszabályok, így az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye és az EU Alapjogi Chartája, továbbá az ezekből levezetett Szülői Jogok és Kötelezettségek Európai Chartája biztosítják számunkra.

Jogaink érvényesítéséhez fontos, hogy a szülői képviselet legitimitását ne kérdőjelezhessék meg, ezért javasoljuk, hogy azokban az iskolákban (tudomásunk szerint sajnos ez a többség), ahol ez még nem történt meg, döntsön a szülői szervezet saját működésének szabályairól. Ehhez nyújtunk segítséget egy minta közreadásával.

A INTÉZMÉNYNÉV szülői szervezetének belső felépítése és működési szabályzata

 

I. rész
Általános rendelkezések

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (1) bekezdése továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján az INTÉZMÉNYNÉVban iskolai szintű szülői szervezet alakult. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 5.§-nak megfelelően létrejött, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

A szülői szervezet neve: INTÉZMÉNYNÉV Szülői Szervezet. A könnyebb használhatóság érdekében röviden: ISKOLA Szülői Szervezet.

Székhelye: a fővárosi INTÉZMÉNYNÉV székhelye, 1073 Budapest VII., Barcsay u. 5.

II. rész
A ISKOLA Szülői Szervezet alapvető céljai

1)      Az INTÉZMÉNYNÉVba járó tanulók szüleinek képviselete a szülői jogok érvényesítése és kötelességek teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben a véleménynyilvánítási, javaslattételi jog gyakorlása.

2)      A INTÉZMÉNYNÉV tanulóit érintően a gyermeki, tanulói jogok érvényesülésének, a pedagógiai munka eredményességének figyelemmel kísérése.

3)      A INTÉZMÉNYNÉV intézményi tanácsában való szülői részvétel biztosítása választott képviselői útján.

4)      A INTÉZMÉNYNÉV állami irányítását biztosító tankerület, illetve az egyes fenntartói jogokat gyakorló kerületi önkormányzat területén működő egyéb oktatási intézmények szülői szervezeteivel való együttműködés.

5)      Hozzájárulás ahhoz, hogy az oktatás feltételei biztosítottak, minősége fenntartható illetve tovább javítható legyen a INTÉZMÉNYNÉVba járó gyerekek érdekében.

III. rész

A ISKOLA Szülői Szervezet alapvető feladatai

1)       A szülők tájékoztatása, véleményük kikérése és érdekeik képviselete a gyermekük oktatásával, az oktatás körülményeivel kapcsolatos kérdésekben.

2)      Az intézményi tanácsba delegált tagok illetve a szülői szervezet képviseletére megválasztott tagok segítése véleményük kialakításában és beszámoltatásuk tevékenységükről.

3)      Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása. A szülők-szülők, a szülők-nevelőtestület, a szülők-diákönkormányzat, a szülők-szülői szervezet közötti kapcsolat kialakítása, megszervezése és működtetése.

4)      Az intézményben folyó oktatási és nevelési munkával kapcsolatos állásfoglalás, észrevétel kialakítása, a pedagógiai munka támogatása, az oktatási feltételek javítása.

5)      Kapcsolatfelvétel és együttműködés az intézményen kívüli, az oktatás és nevelés színvonalát megőrizni és javítani kívánó helyi és országos szülői és egyéb szervezetekkel, egyesületekkel.

6)      A ISKOLA Szülői Szervezet közreműködésének biztosítása a szülők által biztosított forrásokkal való gazdálkodásban, döntéshozatal forrásteremtési kérdésekben.

 

IV. rész

Az iskola szülői szervezetének belső felépítése, működése, a működéssel kapcsolatos alapelvek

 

1)      A ISKOLA Szülői Szervezet tagjai a INTÉZMÉNYNÉVban tanuló gyerekek szülei. Az osztályközösségeket a szülői szervezetben osztályonként 2-2 választott szülő képviseli.

2)      Az osztályközösségek képviselőit – a feladat ellátására vállalkozó szülők közül – a tanév elején, az első szülői értekezlet előtt vagy után megtartott osztályszintű szülői szervezeti ülésen az adott osztályközösségek szülei választják meg, saját döntésük szerint nyílt vagy titkos szavazással 1 évre legalább 50%+1 szavazattal. A szülői közösség ezzel a megválasztott szülőt megbízza a szülői szervezet által vállalt feladatok ellátásával.

3)      A megválasztott képviselő visszahívható, ha azt az osztályba járó gyerekek szüleinek 10 %-a kezdeményezi és a visszahívást a szülők legalább 50 %-a + 1 fő szavazatával támogatja.

4)      A ISKOLA Szülői Szervezet osztályképviselőinek ülését az első szülői értekezletet követő 15 napon belüli időpontra össze kell hívni. Az ülés összehívását a Szülői Választmány elnöke kezdeményezni.

5)      A ISKOLA Szülői Szervezet éves első ülésén megválasztja a háromtagú Választmányt – a Választmány elnökét és két tagját -, továbbá dönt az intézményi tanácsba illetve egyéb, szülői képviselettel működő szervezetekbe (pl. települési szintű) delegált tagok személyéről. A Választmány tagjai ezeket a képviseleti feladatokat is elláthatják. A Választmány tagjainak választása és esetleges visszahívásuk módja megegyezik az osztályközösségek képviselőinek és visszahívásának módjával.

6)      A Választmány feladata a ISKOLA Szülői Szervezet munkájának szervezése, üléseinek összehívása, a szülői érdekek képviselete az azonnali döntést igénylő kérdésekben, a nevelőtestületi üléseken a szülői képviselet biztosítása. Jogi személyiség hiányában a Választmány tagjai egyetemleges személyes felelősséget vállalnak azon pénzeszközök kezeléséért, amellyel a ISKOLA Szülői Szervezet rendelkezik. A ISKOLA Szülői Szervezet rendelkezésére álló forrásokkal való gazdálkodásról a Választmány a tanév első ISKOLA Szülői Szervezeti ülésén köteles beszámolni.

7)      A ISKOLA Szülői Szervezet törekszik arra, hogy valamennyi szülő hozzájáruljon a forrásokhoz, de az oktatás ingyenességének alapelve miatt minden szülőre kötelező fizetési kötelezettséget nem írhat elő.

8)      A ISKOLA Szülői Szervezet a működésével és az érdekek képviseletével kapcsolatban a következő elveket fekteti le:

      a) A teljes intézményt, vagy az intézménybe járó valamennyi tanulót érintő kérdésekben véleményezési, ill. javaslattételi jogukat a Választmány tagjai vagy az általuk kijelölt személy(ek) gyakorolják, a képviselet során kötelesek szülői szervezetben egyszerű többséggel elfogadott álláspontot képviselni. Törekedni kell arra, hogy ezekben a kérdésekben a ISKOLA Szülői Szervezet egészének véleményét beszerezzék. Valamennyi szülőnek, osztályképviselőnek biztosítani kell a tájékozott véleménynyilvánítás jogát.

b) Ha egy kérdés csak a tanulók vagy szülők egy részét érinti, az érintettek véleményét kell külön beszerezni.

c) A szülők véleményének beszerzése érdekében kezdeményezni lehet az osztályszintű szülői szervezetek összehívását, lehetőség szerint rendkívüli szülői értekezlethez kapcsolódóan.

A ISKOLA Szülői Szervezet képviselőinek ülését össze kell hívni A tagintézményi szülői szervezeti állásfoglalás az egyes osztályközösségekben elfogadott szülői állásfoglalások alapján megállapított többségi álláspont.

9)      A ISKOLA Szülői Szervezet rendes üléseinek időpontját az intézmény éves munkatervében rögzíteni kell.

10)  Az iskolai szintű szülői szervezet ülése nyilvános. Ezen a szülők és a intézményben oktató pedagógusok – szavazati jog nélkül – bármikor részt vehetnek, a ISKOLA Szülői Szervezet tagjai hozzászólási lehetőségükről egyszerű többségi szavazással döntenek. Állandó meghívott az intézmény vezetője, a diákönkormányzat elnöke, az iskolai alapítvány képviselője, de meghívást kapnak  a aktuális ügyekhez kapcsolódóan az illetékes személyek, különösen a tankerület és a kerületi önkormányzat képviselője.

11)  A választott osztályképviselőt akadályoztatása esetén az osztályából felkért szülő teljes joggal helyettesítheti a szülői szervezet ülésein, illetve a napirendi pontok ismeretében véleményét az ülés kezdetéig írásban a Választmány elnökének megküldheti. Ha az osztályképviselő kétszer egymás után nem jelenik meg az ülésen, és helyettesről sem gondoskodik, akkor – a körülmények mérlegelése mellett – kizárhatja magát, és osztálya szülői közösségének új képviselőt kell delegálnia.

12)  A ISKOLA Szülői Szervezet különböző ügyekkel kapcsolatosan szülői munkacsoportokat is alakíthat (pl. pályaválasztási, szabadidős, pénzügyi, gyerekvédelmi stb) határozott vagy határozatlan időre.

 

V. rész

A tagintézmény szülői szervezetének jogosítványai

 

1)      Dönt saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról.

2)      Dönt a Választmány tagjairól, az intézményi tanácsba és egyéb testületekbe delegált képviselőinek megválasztásáról.

3)      Eljár az EU Alapjogi Chartájában, a Gyermek Jogairól szóló ENSZ Egyezményben, a Szülői Jogok és Kötelezettségek Európai Chartájában, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében.

4)      Véleményt nyilvánít az iskola munkatervével kapcsolatosan, a fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásáról, az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és módosítása esetén, a választható tantárgyak meghatározásakor, az esetleges reggel 8 óra előtti tanóra-kezdésről, továbbá minden olyan kérdésről, amelyet az intézmény szervezeti és működési szabályzata ebbe a körbe utal.

5)      Kezdeményezheti rendkívüli nevelőtestületi értekezletet összehívását.

6)      Tárgyalja a szülőket érintő kérdéseket, fontos ügyekben kialakítja a közös álláspontot, amit azután a Választmány tagjai az iskolavezetés illetve a fenntartó felé, illetve a különböző testületekbe delegált szülők saját képviseleti jogkörükben rugalmasan, konszenzusra készen vagy éppen határozottan képviselnek a ISKOLA Szülői Szervezet előzetes felhatalmazása alapján.

7)      Kérdéseket tehet fel – a delegáltakon keresztül – az iskola vezetőinek az intézmény működését érintő valamennyi kérdésben.

8)       Megjeleníti a kisebbségi véleményeket.

9)       Kezdeményezheti szülői értekezletek, a szülők, diákok és/vagy a tanárok részvételével zajló közös fórumok összehívását, tovább önállóan is szervezhet szülői összejöveteleket, programokat, továbbképzéseket, tréningeket.

10)   Segíti – a tanulók kérésére – a diákönkormányzat munkáját.

11)  Közreműködik a szülők tájékoztatásában a megelőző tanév végén azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. A Választmány köteles azt az álláspontot közvetíteni az iskolavezetés felé, hogy ezekről a ISKOLA Szülői Szervezet bevonásával szülessen döntés.

12)  Közreműködik a szülők tájékoztatásában az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

13)   A szülői szervezet működési feltételeiről az intézmény vezetője gondoskodik, az iskola szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon. A szülői szervezet részére vagy tagjai részére érkező postai küldeményeket az iskola köteles iktatni és felbontatlanul a legrövidebb időn belül eljuttatni a címzettekhez pl. a gyerekek révén. A szülői szervezetnek címzett leveleket a Választmány elnökének, akadályoztatása esetén valamelyik választmányi tagnak kell kézbesíteni.

 

VI. rész

A ISKOLA Szülői Szervezet működési szabályai

 

1) Az osztály szintű szülői közösségek működése

a) Az osztály szintű szülői közösség rendes értekezleteit a szülői értekezlettel azonos napon, a szülői értekezlet előtt vagy után tartja.

b) Rendkívüli szülői értekezletet vagy szülői szervezeti ülést kell összehívni a szülők harmadának kérésére. A rendkívüli szülői értekezlet vagy szülői szervezeti ülés összehívásáról a kezdeményezők gondoskodnak, amelyre a kapcsolódó ügy függvényében meghívhatják a Választmány tagjait, az érintett tanárokat vagy az intézmény vezetőjét.

c) A szülői szervezet értekezlete határozatképes, ha az osztályban tanuló gyerekek szüleinek több mint fele (50 % + 1 fő ) jelen van.

4) Az osztály szintű szülői közösség két választott képviselője egyben az osztályszintű szülői közösség vezetői feladatait is ellátják, feladataik és felelősségük a Választmány tagjaiéhoz hasonlóak. A választott képviselők kötelesek különösen az osztálypénzzel felelősen gazdálkodni, továbbá kötelesek tájékoztatni az értekezleten történtekről és a határozatokról a meg nem jelent szülőket is.

2) A ISKOLA Szülői Szervezet működési szabályai

a) A ISKOLA Szülői szervezet rendes üléseit a tanév első szülői értekezletei előtt, az első szülői értekezlet után, novemberben, a második szülői értekezlet előtt továbbá áprilisban és a pedagógus naphoz kapcsolódóan tartja.

b) A ISKOLA Szülői Szervezet összehívásáról Választmány elnöke, akadályoztatása esetén egyik tagja gondoskodik és a Választmány tagjai megosztva vezetik le. A rendes üléseket írásban, a tervezett napirend közlésével és a döntést igénylő kérdésekkel kapcsolatos írásos előterjesztések megküldésével, legalább az ülés időpontja előtt 5 nappal, levélben vagy e-mailben kell összehívni. Az előterjesztéseket azok jellegéből adódóan az intézmény vezetője vagy a Választmány valamely tagja készíti el. Az ülésen az adott kérdést az előterjesztő adja elő.

c) A ISKOLA Szülői Szervezet rendkívüli ülését össze kell hívni, ha azt az intézmény vezetője vagy legalább 3 osztály képviselői kérik. Rendkívüli ülés összehívása esetén törekedni kell arra, hogy az ülés időpontját legalább 8 nappal korábban közöljék, a napirendet és az írásos előterjesztéseket az osztályképviselők legalább 3 nappal az ülés előtt kézhez kapják.

d) Nem érvényes a szülői szervezet azon döntése, amelynek meghozatala előtt legalább 3 nappal az osztályképviselők a előterjesztéseket írásban nem kapták kézhez. A kézbesítés történhet az osztályképviselők által megadott e-mail címre. Az e-mail cím változásából fakadó fennakadásokért az adatváltozást be nem jelentő képviselő a felelős.

e) A ISKOLA Szülői Szervezet határozatképes, ha a tagoknak legalább fele plusz 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a Szülői Szervezet ülését az előre meghirdetett időpont után 60 perccel újra össze lehet hívni, az így összehívott ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A szülői szervezet a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, az előzőekben felsorolt elvek figyelembe vételével. Személyi kérdésekben, előzetesen szótöbbséggel hozott határozat alapján titkos szavazással is dönthet, minden egyéb esetben a szavazás nyílt.

f) Az ülésekről emlékeztető készül, amit a ISKOLA Szülői Szervezet két, ezzel megbízott tagja hitelesít. A szülői szervezet az emlékeztetőket és határozatait köteles nyilvánosságra hozni. Az iktatást a két választott képviselő közösen kezeli, akik azt a megbízásuk megszűnése után kötelesek átadni az utódjaiknak. A szülői szervezet a nyilvánosságot és a hozzáférhetőséget az iskola honlapján való megjelenéssel teljesíti.

g) A szülők választott képviselői mind osztály, mind intézményi szinten kötelesek rendszeresen tájékoztatni a szülőket a munkájukról. Erre a célra levelezőlistákat és/vagy internetes felületet is létre kell hozni.

 

VII. rész

Záró rendelkezések

 

Jelen szabályzat elfogadását követően azonnal hatályba lép.

 

A szabályzatot a ISKOLA Szülői Szervezet egyszerű többséggel módosíthatja.

 

A ISKOLA Szülői Szervezet bármikor dönthet saját feloszlatásáról is. Ebben az esetben az adott időpontban gazdálkodási felelősséggel rendelkező Választmányi tagok kötelesek a szülők felé a pénzeszközökkel elszámolni. A megszűnéskor rendelkezésre álló pénzeszközöket büntetőjogi felelősségük tudatában a felelős személyek kötelesek haladéktalanul és maradéktalanul az … ISKOLAI Alapítvány számlájára átutalni.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s