Sajtóközlemény az MSZOE erkölcstan oktatási javaslatára reagálva

Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete, a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület és a Szülői Hálózat, reagálva a sajtóban megjelent MSZOE állásfoglalásra, felhívja a közvélemény figyelmét arra, hogy az idézett vélemény nem tekinthető „a szülők véleményének”. Országos lefedettséggel működő szülői szervezetekként közös álláspontot fogalmaztunk meg az erkölcstan oktatásával kapcsolatosan, amelyről azonban hangsúlyozzuk, nem minden szülő véleménye, hanem saját tagjainké, ugyanakkor jogi és szakmai alapokon áll.

Az erkölcstan és a hittan oktatása tekintetében szervezeteink azt tekintik a legfontosabbnak, hogy mind a tananyag kialakítása során, mind az oktatás folyamatában tekintsék elsődlegesnek az ENSZ – hazánk által is ratifikált – Gyermekjogi Egyezményében foglaltakat.

„2. cikk

1. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és biztosítják a joghatóságuk alá tartozó gyermekek számára az Egyezményben lefektetett jogokat minden megkülönböztetés, nevezetesen a gyermeknek vagy szüleinek vagy törvényes képviselőjének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai vagy más véleménye, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete, cselekvőképtelensége, születési vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül.

2. Az Egyezményben részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket arra, hogy a gyermeket hatékonyan megvédjék minden, bármely formában jelentkező megkülönböztetéstől és megtorlástól, amely szülei, törvényes képviselői, vagy családtagjai jogi helyzete, tevékenysége, véleménynyilvánítása vagy meggyőződése miatt érhetné őt.”

Az Egyezmény betűjének és szellemének megfelelően elvárjuk, hogy a hit- és erkölcstan oktatása biztosítsa a gyermek lelkiismereti és vallásszabadságát, az oktatási folyamatban származásuk, meggyőződésük, vallásuk, véleményük miatt semmifajta hátrány ne érhesse őket.

Úgyszintén elvárjuk, hogy ugyanez az egyenlő jog megillesse a tanárt is, hiszen alapvető emberi jogai az oktatás egyetlen szereplőjének sem csorbulhatnak. Elvárjuk ugyanakkor, hogy az oktatási folyamat szereplői – oktatásirányítás, tanárok, diákok, szülők – vegyék figyelembe: ezen emberi jogaik gyakorlásának egyetlen korlátja, hogy mások emberi jogait nem korlátozhatják.

Az MSZOE javaslata szerint csak olyan pedagógusok taníthatnának hit- és erkölcstant, „akik példás családi életet élnek, pl. nem lehetnek elvált személyek, nem élhetnek élettársi kapcsolatban és legalább egy házasságban született gyermeket nevelnek (vagy örökbe fogadtak). Az erkölcstan tantárgyat tanító pedagógus csak az lehet, akinek nincsenek káros szenvedélyei, nem dohányzik, nem alkoholizál, aki mentes a szexuális aberrációktól, otthonukban sem néznek sexfilmeket. (…) Az általános iskolákban erkölcstan tantárgyat oktató pedagógus életviteléről alapos környezettanulmányt kell készíteni.” Jelen nyilatkozatunkkal nyomatékosítjuk: elutasítunk minden olyan diszkriminatív megnyilvánulást a nyilvánosság előtt és az iskolában egyaránt, ami akár a diákok, akár a tanárok emberi jogait sérti. Az idézet tanúsága szerint az MSZOE nyilvánosságra hozott állásfoglalása éppen ilyen elemeket tartalmaz.

A XXI. század elvárásainak megfelelően, az alapvető jogok biztosítása mellett fontosnak tartjuk, hogy a most bevezetésre kerülő kötelező tantárgy oktatása élményszerűen, modern pedagógiai módszerekkel történjen. Az etika nem oktatható erkölcsi prédikációk formájában, hanem az a gyakorlatban, tevékenység közben, élmények, benyomások (akár irodalmi vagy filmélmények) feldolgozásával történhet.

Elvárjuk továbbá a hit- és erkölcstan oktatása során, ahogy az iskolai oktatás egészében is: az Egyezmény 5. cikkének megfelelően az iskola legyen tekintettel arra, hogy a nevelés, az erkölcsi iránymutatás törvényes joga és feladata, a gyermek nevelésének elsődleges felelőssége a családé, a szülőké. Ezért üdvözölnénk, ha az oktatási folyamatnak a szülők is aktív részesei lehetnének különösen a hit- és erkölcstan területén.

A jelen állásfoglalás a 150 millió európai szülőt képviselő Európai Szülők Egyesülete (European Parents’ Association) elnökségének álláspontját is tükrözi.

 

Budapest, 2013. február 20.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s