Szubjektív beszámoló a Nem fog fájni?! konferenciáról

nemfogfajni_logoFelnőtt és szülővé vált egy olyan generáció, amelynek nagyobb része ismeri saját jogait éppúgy, mint a gyermekekét. Ez sokszor zavarja az egészségügyi dolgozókat, de ha egy kicsit változtatnak a mindennapi gyakorlaton, ezek a jogok érvényesülni tudnak. Ráadásul a szülő jelenléte egyértelműen jót tesz a gyereknek, egyszerűbbé teszi az ellátást, gyorsítja a gyógyulást és még a teher egy részét is leveszi a leterhelt nővérek válláról. – Számomra ez volt a konferencia legfőbb üzenete.

Szeptember 20-án és 21-én az ELTE Kazinczy utcai épületének aulájában egészségügyi szakemberek és érdeklődő szülők gyűltek össze szép számmal, hogy megismerkedjenek azokkal a kezdeményezésekkel, amelyek gyermekeink jogait és érdekeit helyezik előtérbe oly módon, hogy közben a szülők jogait is szem előtt tartják.

A legnehezebb körülmények között is vannak olyan orvosok és más egészségügyi dolgozók, akik hajlandóak szembemenni a rendszerrel a gyerekek és szüleik érdekében. Hiába kicsi a hely a koraszülött intenzív osztályon, ha nagyon akarják, beférnek a szülők. Egy kis odafigyeléssel csökkenthető a fájdalom és a félelem, ami az orvosi beavatkozásokat kíséri. Egy kis cukor és anyatej, és a legkisebb koraszülött is jobban viseli ezeket.

A kérdés csak az, ha ez ennyire egyszerű, miért nem terjedt el minden olyan kórházban és rendelőben, ahol gyerekeket kezelnek? Főleg akkor, ha még kötelező is lenne – ez erős indok szokott lenni kis hazánkban -, hiszen Magyarország kötelezőnek ismerte el magára a nézve a gyermeki jogokat tiszteletben tartó egészségügyi ellátás feltételeit megszabó EACH-chartát. Azért, mert az egészségügy igen nehezen változik, a rutin, a hierarchikus rendszer és a félelem sokszor gátja a változásnak.

Miközben számos nagyszerű példát mutattak be az előadók az ország különböző részeiből, pontosan tudjuk, ezek ma még kivételek. Reményre leginkább az ad okot, hogy a kötelező eljárásmódokat leíró szakmai protokollok is változnak, az újszülöttek ellátására vonatkozót például az a Somogyvári Zsolt írta, aki ma már maga is hisz abban, egészséges újszülött körül a születéskor és közvetlenül utána nincs dolga fehérköpenyeseknek. És ha változik a protokoll, talán a gyakorlat is változik.

A bennem felmerülő másik, csendes kérdés az, hogy ha a kicsik ellátásában ma már rutinszerűen alkalmaznak olyan módszereket, amelyek a beavatkozások kellemetlenségeit csökkentik, pl. egy nagy tű beszúrása előtt krémmel érzéstelenítik a beteget, ezt vajon miért nem alkalmazzák a felnőtteknél is. Miért kell bárkinek, akár kicsi, akár nagy, akár fiatal, akár öreg, feleslegesen szenvednie?

Fotók a konferenciáról

Az EACH-charta szabályai:

1. cikk:

Gyermek csak akkor kerüljön kórházba, ha olyan ellátásra van szüksége, amely otthon vagy nappali kórház keretein belül nem biztosítható.

2. cikk

A gyermek joga, hogy szülei vagy a szüleit helyettesítő személyek vele lehessenek a kórházi tartózkodás egész ideje alatt.

3. cikk

(1) Elhelyezést kell felajánlani minden szülőnek és ösztönözni kell ennek igénybevételét.

(2) Nem lehet a szülőket további kiadásokkal vagy a bevételeik csökkentésével terhelni.

(3) A szülőket tájékoztatni kell az osztály napirendjéről*, és biztatni kell őket az aktív részvételre.

4. cikk

(1) A gyermekeknek és szüleiknek egyaránt joguk van a koruknak és értelmüknek megfelelő tájékoztatáshoz.

(2) A testi és lelki terhek csökkentése érdekében szükséges lépéseket tenni.

5. cikk

(1) A gyermekek és szüleik joga, hogy kellő információ birtokában részt vehessenek minden, egészségügyi ellátásukkal kapcsolatos döntésben.

(2) Minden gyermeket óvni kell a felesleges vizsgálatoktól és kezelésektől.

6. cikk

(1) Gyermeket azonos szükségletekkel rendelkező gyermekekkel kell együtt ápolni és nem szabad őket felnőtt kórteremben elhelyezni.

(2) Ne legyen a látogatók életkorára vonatkozó korlátozás.

7. cikk

A gyermeknek lehetőséget kell biztosítani az életkoruknak és állapotuknak megfelelő játékhoz, kikapcsolódáshoz és tanuláshoz, ehhez megfelelően tervezett, berendezett és felszerelt környezetre*, és hozzáértő személyzetre van szükség.

8. cikk

Olyan speciálisan képzett személyzet foglalkozzon a gyermekekkel , akik tisztában vannak fizikai, érzelmi és fejlődési szükségleteikkel, és tudják hogyan viszonyuljanak hozzájuk és családjaikhoz.

9. cikk

A kezelés során biztosítani kell az állandóságot.

10. cikk

A gyermekeket tapintattal és megértéssel kell kezelni és a magánéletüket tiszteletben kell tartani.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye és az EACH-charta viszonya

Gyermekjogi Egyezmény 24. cikk

A gyermeknek joga van az egészséghez és az egészségügyi ellátáshoz (EACH 1.cikk)

„(1) A részes államok elismerik a gyermek jogát az elérhető legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz… „

 

Gyermekjogi Egyezmény 3. cikk

A gyermek legfőbb érdeke (EACH Charta 1-3, 6-8)

„(1) …szervek minden a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe…” „(3) Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy a gyermek számára…biztosítják a jólétéhez szükséges védelmet és gondozást, e célból meghozzák a szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket.”

 

Gyermekjogi Egyezmény 5. cikk

A gyermek fejlettségének megfelelő szülői irányítás (EACH Charta 4-5)

„Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a szülőknek vagy, adott esetben a helyi szokás szerint, a nagycsaládnak vagy a közösségnek, a gyámoknak vagy más, a gyermekért törvényesen felelős személyeknek azt a felelősségét, jogát és kötelességét, hogy a gyermeknek az Egyezményben elismert jogai gyakorlásához, képességei fejlettségének megfelelően, iránymutatást és tanácsokat adjanak.”

 

Gyermekjogi Egyezmény 9. cikk

Szülőtől való elválasztás (EACH Charta 2 -3)

„(1)Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermeket szüleitől, ezek akarata ellenére, ne válasszák el…”

 

Gyermekjogi Egyezmény 12. cikk

A gyermek véleményének tiszteletben tartása (EACH Charta 4 – 5)

„(1.) Az Egyezményben részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítják azt a jogot, hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, a gyermek véleményét, figyelemmel korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell venni.”

 

Gyermekjogi Egyezmény 16. cikk

A gyermek magánélethez való joga (EACH Charta 10.)

„1. A gyermeket nem szabad alávetni magánéletével, családjával, lakásával vagy levelezésével kapcsolatban önkényes vagy törvénytelen beavatkozásnak, sem pedig becsülete vagy jó hírneve elleni jogtalan támadásnak”

 

Gyermekjogi Egyezmény 17. cikk

A gyermek joga a megfelelő tájékoztatáshoz (EACH Charta 5.)

„Az Egyezményben részes államok elismerik… fontosságát,…hogy a gyermek  hozzájusson…tájékoztatáshoz és anyagokhoz, amelyek szociális, szellemi és erkölcsi jóléte előmozdítását, valamint fizikai és szellemi egészségét szolgálják.”

 

Gyermekjogi Egyezmény 18. cikk

Szülők közös felelőssége (EACH Charta 2 – 4)

„1. Az Egyezményben részes államok minden erejükkel azon lesznek, hogy biztosítsák annak az elvnek az elismertetését, amely szerint a szülőknek közös a felelősségük a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért. A felelősség…elsősorban a szülőkre… hárul…

2. Az Egyezményben említett jogok biztosítása és előmozdítása érdekében a részes államok megfelelő segítséget nyújtanak a szülőknek és a gyermek törvényes képviselőinek… és gondoskodnak gyermekjóléti intézmények, létesítmények és szolgálatok létrehozásáról.”

 

Gyermekjogi Egyezmény 19. cikk

A gyermek joga, hogy megvédjék a bántalmazás minden formájától (EACH 8 – 10)

„1. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden arra alkalmas, törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelési intézkedést, hogy megvédjék a gyermeket az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás – ideértve a nemi erőszakot is – bármilyen formájától…”

 

Gyermekjogi Egyezmény 23.3 és 23.4. cikk

A fogyatékos gyermek jogai

„3. Tekintettel a fogyatékos gyermek sajátos szükségleteire,…hogy…valóban részesülhessen oktatásban, képzésben, egészségügyi ellátásban, .

4. Az Egyezményben részes államok… előmozdítják a fogyatékos gyermekek megelőző egészségügyi ellátásával, orvosi, pszichológiai és funkcionális kezelésével, a gyógyító-nevelés módszereivel… kapcsolatos információk cseréjét és terjesztését…”

 

Gyermekjogi Egyezmény 25. cikk

A gyermek joga kezelésének rendszeres felülvizsgálatához (EACH Charta 7.)

„Az Egyezményben részes államok elismerik az illetékes hatóságok által gondozásra, védelemre, illetőleg fizikai vagy elmeápolásra elhelyezett gyermeknek azt a jogát, hogy időszakosan felül kell vizsgálni az említett kezelést és az elhelyezésével kapcsolatos minden egyéb körülményt.”

 

Gyermekjogi Egyezmény 28. cikk (EACH Charta 7.)

Az oktatáshoz való jog nem korlátozódik az iskolán belül nyújtott képzésre. A kórházi tartózkodás alatt is biztosítani kell a lehetőséget a folyamatos oktatásra. Gyermekjogi Egyezmény 29.1 (a) és (c) cikk Az oktatás célja (EACH Charta 7,10)

„1. Az Egyezményben részes államok megegyeznek abban, hogy a gyermek oktatásának a következő célokra kell irányulnia:

a) elő kell segíteni a gyermek személyiségének kibontakozását, valamint szellemi és fizikai tehetségének és képességeinek a lehetőségek legtágabb határáig való kifejlesztését;

c) a gyermek tudatába kell vésni a szülei, személyazonossága, nyelve és kulturális értékei iránti tiszteletet, valamint annak az országnak, amelyben él, továbbá esetleges származási országának a nemzeti értékei iránti és a sajátjától különböző kultúrák iránti tiszteletet”

 

Gyermekjogi Egyezmény 30. cikk

A kisebbségben élők gyermekei (EACH Charta 10.)

„Azokban az államokban, amelyekben nemzetiségi, vallási és nyelvi kisebbségek…léteznek,…a kisebbséghez tartozó gyermek nem fosztható meg attól a jogától, hogy saját kulturális életét élje, vallását vallja és gyakorolja, illetőleg csoportjának többi tagjával együtt saját nyelvét használja.”

 

Gyermekjogi Egyezmény 31. cikk

A gyermek joga a pihenésre, a kikapcsolódásra és a kultúrára (EACH Charta 7.)

A kórházi tartózkodás alatt, kiemelt szerepe van a játéknak és a kreatív elfoglaltságoknak, ami segíti a gyermekeket, hogy megbirkózzanak betegségükkel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s